افتخارات

logo-samandehinextpay_trust_logo

افتخار آفرین های مرکز برنامه نویسی ایران

ردیف نام ونام خانوادگی سال ورود پرسنلی مجموع امتیازات افتخارات
1 علیرضا حسن زاده باقی مدیرکل 1397 32621603 190

 

نحوه محاسبه امتیازات:

توجه:این امتیازات برای نفر اول است پس نتیجه میگیریم که:

(نفر اول  =  امتیاز   –     نفر دوم  =  نصف امتیاز    –    نفر سوم  =  یک چهارم امتیاز    –    نفر چهارم به بعد = 0 امتیاز)

ردیف دریافت شده از: امتیاز
1 مرکز برنامه نویسی ایران 100
2 ارگان یا نهاد 10
3 ناحیه 10
4 استان 20
5 راه یافته به کشوری 50
6 کشوری 100
logo-samandehinextpay_trust_logo
})